Καλώς ήρθατε
logo
logo
logo
logo
logo
How may we help you?
Πολιτική Ποιότητας
Ε 15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΔΠ: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ"

Η ικανοποίηση των πελατών μας από τα προϊόντα που τους παρέχει η Επιχείρησή μας (Εργαστήριο Παρασκευής Ομοιοπαθητικών & Γαληνικών Σκευασμάτων)αποτελεί τον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας.

Το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή, τεκμηρίωση, συνεχής τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) αλλά και η συνεχής βελτίωσή του. Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων μας.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης φροντίζει, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές για όλα τα στάδια υλοποίησης των προϊόντων που προσφέρει το φαρμακείο μας.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνισή της και την συμμόρφωσή της με τις νομικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις, που αφορούν τη λειτουργίας της, τα προϊόντα και τις αρχές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Επιπλέον η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται πλήρως για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη και των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων(γαληνικά & ομοιοπαθητικά σκευάσματα), λαμβάνοντας υπόψη συνεχώς τα νέα επιστημονικά και νομοθετικά δεδομένα για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνογνωσία.

Η Διοίκηση της εταιρίας, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση τον κεντρικό στόχο της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. Επίσης, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα & αναλύει τους κίνδυνους και τις ευκαιρίες.

Ημερομηνία: 05/9/2018
Ο Εκπρόσωπος Διοίκησης    

Foodlaw Consulting      
Έκδοση: 2η
Ημερομηνία  έκδοσης: 05-9-2018
Υπογραφή Υ.Δ.Π.     

                                                                                                                                        

This site uses cookies to give you the best possible user experience.

Accept+Close